Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
we3we1เรารับทำ Packaging Design เท่านั้น
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีบทบาทและความสำคัญอย่างไร
เพื่อ... ดึงดูดใจให้เกิดความน่าสนใจ ด้วยภาพ สี และข้อความโฆษณา ที่ปรากฏอยู่บนตัวบรรจุภัณฑ์
เพื่อ... สื่อให้เห็นบุคลิก ภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand image) ให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริโภค และง่าย
ต่อการจดจำ เพื่อ... สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องทำหน้าที่ได้ทั้ง โฆษณาและการขาย (advertising and selling)
we2

Packaging Design Articles

รวบรวมข้อมูล จุดขายและเป้าหมายให้ชัด

P 1การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละชนิดย่อมมีความแตกต่าง โดยยึดหลักการนำเสนอเพื่อการตอบสนอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องการข้อมูลหลักที่สำคัญๆเช่น ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องการขายอะไร และอะไรคือความแตกต่างที่จะสร้างความโดดเด่นได้ ขายแบนด์ คุณสมบัติ รสนิยม ความคุ้มค่า ควรโฟกัสให้ชัด เพื่อการกำหนดรูปแบบ สีสันและลวดลาย อันนำไปเพื่อการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่นต้องการขายคุณสมบัติ ก็ต้องบอกได้เบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติอย่างไร ตอบสนองผู้ซื้ออย่างไร หากขายรสนิยม อายุของกลุ่มเป้าหมายนี้ต้องชัดเจน สีสัน ลวดลาย ต้องตอบสนองตามวัย เพศ ไลฟ์สไตล์ ขายความคุ้มค่า นำเสนอราคาและปริมาณ ของฟรีของแถมเพิ่มอีกก็กระตุ้นการซื้อได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะขายอะไร ให้ใคร เพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

บทความ : ispackaging.com / รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ packaging design 

สร้างความโดดเด่นง่ายๆ ด้วยวัสดุ

photo1418877670683วัสดุที่ใช้สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging) ในปัจจุบันมีมากมายหลากหลาย เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว ฯลฯ ในที่นี้ขอกล่าวถึงกระดาษซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งสีสัน ลวดลาย และพื้นผิว การเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เป็นอีกวิธีง่ายๆ ที่สร้างความโดดเด่น แตกต่าง และสะดุดตาได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถสื่อสารบอกความเป็นตัวตน หรือประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นภาพลักษณ์การรักษาสิ่งแวดล้อม หากใช้กระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล ย่อมมีความชัดเจนในตัว และสื่อสารได้อย่างตรงเป้า ด้วยปัจจุบันสินค้าแต่ละประเภท โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง มีการแข่งขันกันอย่างสูง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม ยอมสร้างพลังแรงดึงดูดจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

บทความ : ispackaging.com / รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ packaging design 

ก้าวแรกของความสำเร็จด้วย packaging design

port12การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า (packaging design)  มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ  ในการลงทุนเพื่อความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญและมีผลอย่างมากต่อยอดขายของสินค้า ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้บริโภค ด้วยสีสัน graphic รวมถึงข้อความที่สร้างความแตกต่างและโดดเด่น แต่การใช้สีและองค์ประกอบของ package design ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย (target group) ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ซื้อสินค้าจากการเห็นบรรจุภัณฑ์ ที่มีภาพลักษณ์ตรงใจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) ที่ดียังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากเริ่มต้นด้วยดี บวกกับการทำตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ถูกทิศทางอย่างต่อเนื่อง สินค้าย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

บทความ : ispackaging.com / รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ packaging design 

ดูทั้งหมด